Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul

 

 Misiunea  Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul

Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole  din Țaul formează specialiști competenți  în domeniul agriculturii, oferă posibilități de instruire absolvenților gimnaziilor şi de creștere profesională pentru producătorii agricoli.

Dezvoltarea abilităților practice şi utilizarea tehnologiilor moderne sunt prioritatea noastră.   

Viziunea Centrului de Excelenţă din Țaul

·         Oferim o bună pregătire practică, ce corespunde cerințelor actuale a pieței forței de muncă.

·         Creăm o atmosferă deschisă învățării eficiente, colaborării cu partenerii din economie și mediul academic.

·         Dispunem de cadre didactice și personal calificat în domeniu.

·         Ghidăm elevii să își descopere potențialul pentru a se realiza în viață, fie prin propria afacere sau în calitate de angajat, urmînd traseul lor profesional.

·         Dezvoltăm strategii de promovare a imaginii instituției și a specialităților prin legăturile permanente cu foștii absolvenți, agenții economici, mediul economic și social.

·         Oferim condiții bune de trai și activitate, organizăm interesant timpul liber, inclusiv pentru formarea ca bun specialist (experimente în teren, concursuri tematice, cercuri de activitate artistică și pe discipline, precum și sportive, etc.).

·         Dezvoltăm Staţiunea didactic-experimentală, dotînd-o cu tehnică modernă necesară pentru dezvoltarea abilităților practice şi aplicarea tehnologiilor moderne.

·         Oferim servicii de consultanţă producătorilor agricoli din Zona de Nord.

 

        Mîndria instituţiei de învăţămînt o constituie aşa personalităţi ca:

 Dumitru Godoroja, Ex-viceministru al agriculturii şi industriei alimentare al Republicii Moldova

 Boris Boincean , doctor habilitat, şef secţie Centrul Ştiinţifico-Practic "Selecţia" Bălţi

 Vitalie Gorincioi , ex. Ministru, director general , Întreprinderea de stat cu capital străin „Limagrain” Moldova, SRL.

 Dumitru Brînzilă manager Proiectul „Limagrain” Moldova.

 Valeriu Vozian, doctor în ştiinţe agricole, director, Centrul Ştiinţifico-Practic"Selecţia", Bălţi.

 Valeriu Bulgari, ex Ministru, preşedinte al Proiectului creşterii producţiei agricole 2KR.

            Baza de studii, trai şi agrement.
         Centrul de Excelenţă dispune de un bloc de studii cu 4 nivele, ce include 12 cabinete şi 17 laboratoare, bibliotecă cu sală de lectură pentru 100 locuri, sală pentru sport,  sală de activităţi pentru 240 locuri, un cămin cu 5 nivele pentru 420 locuri, care asigură condiţii bune de trai şi odihnă:  încălzire autonomă, blocuri sanitare, apeduct, apă caldă, baie, bucătării la fiecare etaj, frigidere, săli de meditaţie, de recreaţie, televizoare de format larg , bufet, punct medical etc. Cantina de 320 locuri asigură alimentaţia elevilor la preţuri reduse.

    Baza tehnică-materială a Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul   

          Patrimoniul Centrului de Excelenţă din Țaul a fost creat, menținut și este dezvoltat în continuare, angajații instituției manifestînd atitudine grijulie față de bunurile acestuia.  Astfel, Centrul de Excelenţă  din Țaul are la balansa sa:

 •    blocul de studii cu 20 cabinete și 13 laboratoare (suprafața de 4678 m2 ) are cazangerie pe gaz natural;
 •    biblioteca cu un fond de 91523 cărți, numărul de titluri – 13070;
 •    sală de lectură cu 100 locuri, dotată cu 7 calculatoare, conectate la Internet;
 •    sală de festivități pentru 240 locuri cu suprafața de 288 m2;
 •    sală de sport (suprafața de 288 m2 ) asigurată cu inventar sportiv și un stadion de 600 m2;
 •    cantină de 605 m2 cu 120 locuri , care este utilizată parțial și bufet de 40 locuri,
 •    3 cămine cu suprafața 750 m2: într-un cămin renovat și dotat, încălzit cu cazan pe biomasă locuiesc 287 elevi (planificat pentru 477 locuri); alte două cămine a câte 220 locuri sunt conservate;
 •    punct medical de 60 m2 pentru 10 locuri;
 •    stațiune didactico-experimentală cu suprafața de 406,5 ha, dintre care 268 ha de pămînt arabil, 76 ha de livezi de măr (din care 38,5 ha sunt casate), 1 ha de viță de vie;
 •    loturi demonstrative pentru culturi pomicole (suprafața de 0,60 ha, -12 specii, a cîte 4-5 soiuri) şi legumicole (de 0,10 ha);
 •    cameră frigorifică dotată în 2014 (capacitatea de 100 t);
 •    depozit (capacitatea de 1000 t);
 •    seră de tip tunel cu suprafața de 252 m2;
 •    echipamente, utilaje și mecanisme;   
 •    brigada de tractoare şi maşini agricol

 Asigurarea didactico-metodică.
        În baza alocaţiilor financiare au fost procurate materialele didactice necesare (manuale, planşe şi alte materiale), iar cu forţele proprii ale profesorilor şi elevilor  au fost create complexele didactico-metodice ale disciplinelor, care se completează şi se renovează permanent.      

       Asigurarea disciplinelor cu programe, acoperirea lucrărilor practice/de laborator cu fişe instructive, caiete de lucru pentru desfăşurarea practicilor, elaborarea cursurilor de prelegeri şi a subiectelor de evaluare – sînt aspecte permanente în vizorul cadrelor didactice.

      Se completează permanent fondul de carte, necesar realizării procesului educaţional. În sala de lectură sînt instalate 7 calculatoare, conectate la reţeaua Internet şi puse la dispoziţia elevilor şi profesorilor. Cursurile de prelegeri, recomandările metodice elaborate de profesori sînt incluse în baza de date în calculatoare şi toţi elevii au acces la ele.                    Pentru elevi în sala de lectură a fost instalată o imprimantă. S-au făcut fişiere informaţionale tematice, colecţii de documente pentru fiecare disciplină şcolară şi fiecare specialitate. Profesorii şi elevii sunt  informaţi la timp despre publicaţiile noi intrate în fondul bibliotecii.
         În asigurarea didactico-metodică a disciplinelor   rolul  important îi revine cabinetului metodic, care este un centru informaţional,  de propagare a experienţei avansate şi o şcoală pentru profesorii începători.
         Procesul educaţional este asigurat de 41 cadre didactice, 28 dintre care sunt deţinătoare de grade didactice.     

        În Centrul de Excelenţă din Ţaul activează 5 catedre: „Discipline agricole”, „Discipline contabile şi Tehnologii”, „Discipline reale”, „Discipline socioumane”, „Diriginţie şi pedagogi sociali”, dotate cu calculatoare, aparate de proiecţie care se utilizează raţional în procesul de predare-învăţare-evaluare şi   care sunt utilizate eficient şi intensiv de colectivul pedagogic.

Asigurarea cu literatură ştiinţifică şi artistică a bibliotecii şi sălii de lectură.

Biblioteca instituției are o suprafaţă de 400 m2. Activitatea bibliotecii este orientată spre achiziţionarea de manuale/literatură recent editată, în corespundere cu curriculumu-rile şi programele de studii. Lucrătorii sînt interesaţi  în completarea şi evidenţa colecţiilor existente, prelucrarea, sistematizarea şi catalogarea surselor.

 Colecţia de carte constituie 95659 exemplare din care 12 879 titluri, manuale 60938, literatură artistică şi ştiinţifică, precum şi cca 30 ediţii periodice.

 Sală de lectură a bibliotecii cu 80 de locuri, e dotată cu 7 calculatoare conectate la  reţeaua  

Internet, copiator, ce oferă noi posibilităţi în studierea surselor bibliografice de alternativă    la    elaborarea  rapoartelor, proiectelor, tezelor anuale,  lucrărilor de diplomă, dărilor de seamă.

        În parteneriat cu profesorii şi diriginţii de grupă colaboratorii sălii de lectură selectează materialele, creează expoziţii tematice şi prezintă ore de clasă publice.

 


Pagini vizualizate: 566