Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Despre colegiu

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

A demarat concursul privind elaborarea drapelului Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, conform deciziei consiliului profesoral nr. 20 din 29.05.2015 și a fost aprobat la consiliul de administrație din 21. 09.2016 nr. 1.

 

http://www.youtube.com/watch?v=-gefnssoJb4

http://www.youtube.com/watch?v=_ZAfpBYMCnU

A fost aprobat IMNUL Colegiului Tehnic Agricol din Soroca prin ordinul nr.40 din 16.06.2015, proces verbal nr.20 al Ședinței Consiliului Profesoral din 29.05.2015.

Text :  Steliana Solovei
muzica:  Constantin Nesterenco
Aranjament: Anatol Tacu
Regizor de sunet: Ion Rotaru

https://www.youtube.com/watch?v=uk5X3aDh5N0  -->audiați aici Imnul CTA

Imnul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca

                                       

                                       Cu tinereţe şi cu dor de carte,

                                       Păşim semeţ pe drumul cunoştinţei,

                                       Cu tinereţe şi cu visele măreţe,

                                       Al neamului şi al meu viitor.

                                                   Mândru te-nalţi mai bine de un secol,

                                                  Pe culmi de azur, pe dealul Sorocii,

                                                 Pe-aici trecut-au urmaşii lui Ştefan

                                                 Şi azi mai vin să înveţe Om a fi.

                                                         R-n

                                       Cetate de carte  e  Colegiul Agricol,

                                       E istorie înscrisă şi măreţ viitor,

                                      Colegiul Tehnic e chemarea tuturor,

                                      Colegiul amintire e şi dor.

                                                                           Simbol al cărţii cu laurii pe creştet,

                                                                           Cu nume sfânt brăzdat e în pământ,

                                                                           Simbol al cărţii cu soarele pe frunte,

                                                                           Speranţă şi un zbor de împlinit.

                                                 R-n    (2 ori)

                                     Cetate de carte  e  Colegiul Agricol,

                                       E istorie înscrisă şi măreţ viitor,

                                      Colegiul Tehnic e chemarea tuturor,

                                      Colegiul amintire e şi dor.

 

1. Instituţia de învăţământ are  o istorie de peste un secol. În anul 1907, la iniţiativa primăriei şi Zemstvei judeţene, în Soroca, este deschis un liceu de băieţi; în diferite perioade avînd statut de Şcoală Secundar Tehnică Agricolă, Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare, Sovhoz-Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii şi prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova, din iunie 1992, reorganizat în Colegiu Tehnic Agricol din Soroca. Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare  şi alte ramuri ale economiei naţionale.

2. În Colegiu se pregătesc specialişti la 5 specialităţi:

 Specialitatea „Electromecanică” ;

Specialitatea „Electrificarea agriculturii” ;

Specialitatea „Maşini şi aparate electrice de uz casnic”;

Specialitatea „Transport auto” ;

Specialitatea  „Mecanizarea agriculturii”.

În Colegiu, la moment, îşi fac studiile 463 elevi.

Specialistul are o pregătire teoretică şi practică care îi  permite să activeze ca organizator la repararea şi deservirea tehnicii electronice în reţeaua de deservire socială a populaţiei.

Pe parcursul anilor de activitate, pentru sectorul agroalimentar al Republicii Moldova, au fost pregătiţi peste 29 de  mii de specialişti. Colegiul se mândreşte de absolvenţi şi cei care au activat în instituţia noastră, care au devenit oameni renumiţi: profesori, directori de întreprinderi, manageri, jurişti, funcţionari publici:  Grigoraş Andrei-erou al muncii, r-nul Drochia; Usatîi Andrei – erou al muncii, r-nul Floreşti; Moţpan Dumitru – ex.Preşedinte al Parlamentului RM; Oleinic Nicolae – ex.Vice prim-ministru, ex. deputat în Parlamentul RM; Şerepitco Constantin şi Cebotari Igor. – veterani soroceni ai războiului de pe Nistru, distinşi cu Ordinul „ Ştefan cel Mare”; Muntean Constantin – scriitor; Postolatii Vitalii – academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ambros Tudor – profesor universitar la UTM; Popovici Gheorghe – profesor universitar la UTM; Earhan Tudor – doctor habilitat UASM, fost profesor în Colegiu;  Marinciuc Aurel – profesor universitar UTM;  Serbin Vladimir – conf. univ.UASM; Vidraşco Ion conf. univ.; Deren Vladimir – conf.univ.UASM; Cebotari Pavel – manager S.A. „Oclanda Agro” ;  Sochirca Vasile - „VIS Agromag”, Spinei Victor – şeful poliţiei municipale Soroca, Sîrghi Vadim – şeful Secţiei Evidenţă şi Documentare a populaţiei, doctor în ştiinţe,  Ghilas Rodion – şeful Secţiei de Examinare şi Evidenţă  a Transportului or.Soroca, Ghilas Gavril – şeful poliţiei rutiere Soroca, Valuţa Profir – primar de Bădiceni, Ursachi Cozma  – primar de Rubleniţa, Bric Serghei – primar de Stoicani ş.a.

3. Baza de studii, trai şi agrement. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca dispune de 3 blocuri de studii cu săli de clasă, cabinete şi laboratoare necesare pentru realizarea planurilor de învăţământ, ateliere didactice cu secţiile: prelucrări mecanice, lăcătuşărie, sudare, forjărie, complex sportiv, sală de festivităţi, autotractorodrom, 4 cămine, cantină.

4. Cabinetele, laboratoarele şi alte obiecte pentru desfăşurarea procesului educaţional sunt dotate cu utilajul şi echipamentul necesar pentru realizarea planurilor de învăţământ pentru fiecare specialitate, şi anume: autotractorodrom; automobile şi tractoare pentru instruirea individuală; Staţiune Didactică Experimentală pentru practică şi cercetări ştiinţifice; poligon experimental, pentru realizarea practicii la montajul electric.

5. Activitatea metodică din colegiu  este orientată spre perfecţionarea profesională a cadrului didactic, dezvoltarea potenţialului creativ, ceea ce contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei educaţionale. Pe parcursul procesului educaţional, pentru cadrele didactice cu experienţă avansată şi tinerii specialişti, se organizează diverse activităti metodice de tipul: conferinţe ştiinţifice, seminare, mese rotunde, acordarea asistenţei metodice individuale.  Aceste activităţi contribuie  la actualizarea competenţelor psihopedagogice şi de specialitate, însuşirea abilităţilor profesionale, perfecţionarea calităţii procesului de învăţămînt, prin stimularea inovaţiei pedagogice.

6. Fondul bibliotecii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca constituie de 45 378 ex. volume: cărţi şi ediţii periodice, ce includ literatură din diferite domenii, inclusiv în limba română – 28 539 ex.

Numărul de titluri: 6 431. Colecţia de manuale constituie 25 764 ex., în limba română: 16 423  ex. Manuale de specialitate: 12 678 ex., în limba română 5 969 ex. Manuale de cultură generală: 13 086 ex., în limba română: 10 454 ex. Colecţia de literatură artistică a bibliotecii constituie 11 167 ex. Biblioteca, fiind sprijin semnificativ al procesului educaţional, se străduie să răspundă cerinţelor de informare documentară, lectură şi studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii de persoane.

7. Staţiunea Didactico-Experimentală include 79 ha de terenuri agricole, care sunt prelucrate conform tehnologiilor moderne. Ani la rînd Colegiul se plasează pe primul loc în raion, printre gospodăriile cu suprafaţa de până la 100 ha. Baza tehnică – materială este dotată cu utilaj modern, ce  permite  obţinerea roadei înalte.

8. Instruirea practică a elevilor din Colegiu se efectuează în atelierul didactic al Colegiului şi în laboratoarele de specialitate, la autotractorodrom şi Staţiunea- Didactico-Experimentală, la întreprinderile moderne din republică unde elevii obţin abilităţi practice de exploatare, deservire şi reparaţie a tehnicii. Concomitent cu diploma de absolvire elevii obţin profesii muncitoreşti: conducător auto BC1 şi tractorist-maşinist.

     9. Pentru exersarea talentelor elevilor, formarea de noi deprinderi şi dezvoltarea creativităţii, se organizează conferinţe ştiinţifice cu genericul: ”Experimentînd-studiem, învăţăm, descoperim”.

Profesorii Colegiului realizează lucrul experimental şi de cercetări ştiinţifice.

10. Un rol important în activitatea educaţională în Colegiu este atribuit parteneriatului social. Colegiul se află în strânsă colaborare cu Incubatorul de Afaceri din or. Soroca şi cu Filiala Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, elevii fiind implicaţi în activităţi de instruire antreprenorială (proiecte, seminare, concursuri).

Se colaborează cu Centrul de Informaţie şi Consultanţă în Agricultură a Organizaţiei Regionale a Fermierilor din Soroca. Centrul le oferă posibilitate elevilor de a participa la seminare, trening-uri, stagii peste hotare, vizite la expoziţii şi la agenţii economici în domeniu.

De mai mulţi ani Colegiul întreţine relaţii cu  Centrul pentru tineri „Dacia” din oraş. Elevii participă, ca voluntari, în cadrul activităţilor organizate de acest Centru: seminare instructive; ca membri activi, în Consiliul local al tinerilor din oraş, etc.

Educarea unui mod sănătos de viaţă la elevi se realizează prin parteneriatul cu „Centrul prietenos al tinerilor” din oraşul Soroca.

11. Colegiul colaborează cu Senior Experten Service din Germania, prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie. Se colaborează cu Hifab Internaţional, Guvernul Suediei, în problema dezvoltării sistemului de instruire şi pregătire profesională a Republicii Moldova.

12. Colegiul dispune de o bază de computere complexă formată din: o sală de calculatoare (pentru cabinetul de informatică); cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu calculatoare, care sunt folosite în cadrul procesului educaţional, pentru asistarea lecţiilor teoretice, simularea lucrărilor practice şi de laborator, cu utilizarea SOFT-urilor respective.

13. În condiţiile socio-economice actuale, pentru a-şi exercita noul rol de formare la elevi a unui sistem de competenţe funcţionale, necesare acestora în viaţă - procesul educaţional în Colegiu se bazează pe încredere şi parteneriat.

Profesorii - diriginţi proiectează şi realizează activităţi educaţionale care dezvoltă la elevi capacităţi creative, socioculturale şi formează de competenţele necesare unei personalităţi multilateral dezvoltate. În cadrul activităţilor avem invitaţi personalităţi de vază din oraş şi raion: parlamentari, consilieri, jurişti, absolvenţi, medici etc.

14. În timpul liber elevii activează în cercuri la discipline, cercuri artistice şi secţii de sport (fotbal, baschet, volei, tenis, lupte universale). Sportivii noştri sunt binecunoscuţi în întreaga ţară şi peste hotare.

Ne mândrim cu elevii: Oleineac P.-campionul țării la K-1, 2015; Rusu C.-absolventul Colegiului-multiplu campion la diferite lupte marțiale; Procopii Vl.-medaliat cu argint la Campionatul țării Combat Sambo, 2015; Rusu Ilie-medaliat cu argint la Campionatul țării la K-1, 2015; Țâpordei Viorel-medaliat cu bronz la Campionatul țării la K-1, 2015; Todirean Iurii, Ovcean Aik-medalii de aur la Campionatul Euro-Asiatic la lupte Voievod 2015. La nivel de raion elevii au performanţe la toate tipurile de sport. În ultimii ani sunt campioni la volei,baschet, fotbal.

 

 

 

Din istoria Colegiului...

     În anul 1901 primăria or.Soroca şi Zemstva judeţului a intervenit către Ministerul Instrucţiunii Publice pentru înfiinţarea în oraşul Soroca a unui liceu de băieţi, întreţinut de stat, oraş şi Zemstva judeţului.

     Ministerul Instrucţiunii Publice cu Ordinul nr. 696, din 5 februarie, 1907, a aprobat înfiinţarea în oraşul Soroca a  Şcolii Secundare Tehnice  Agricole, care a şi luat fiinţă în ziua de 8 septembrie, 1907.

     Suma totală de cheltuieli pentru întreţinerea şcolii Tehnice-Agricole, în acest an, s-a estimat la 11 326 ruble. Elevilor  le-au fost acordate ajutoare materiale, iar cei mai săraci au fost scutiţi de taxa de studii pe anul 1907.

     La 15 februarie, 1908, Comisia financiară a Consiliului Suprem Imperial i-a decizia de-a finanţa din contul statului desciderea şi întreţinerea şcolii Medii Tehnice-Agricole din Soroca, începând cu 1 iulie, 1908.

     La 3 iulie, 1908, Duma de Stat şi Consiliul Suprem Imperial iau în cele din urmă decizia, de a deschide la Soroca Şcoala Medie Tehnică-Agricolă, ca o şcoală inferioară de meserii.

     În noul an de învăţământ 1908-1909, Şcoala nu mai este sub patronatul Zemstvei Soroca şi Dumei orăşeneşti, ea devine o instituţie de Stat cu 4 clase.

     Deschiderea Şcolii Tehnice-Agricole, la Soroca, avea să joace un rol important în dezvoltarea agriculturii în judeţul Soroca şi nu numai. Necesitatea întroducerii unor noi culturi agricole, soiuri de porumb, de grâu, floarea-soarelui cerea noi specialişti, cu vaste cunoştinţe agricole. Ei puteau fi absolvenţii Şcolii Tehnice-Agricole din Soroca.

     Elevii şcolilor tehnice agricole, după absolvirea instituţiei, primeau titlul de „Tehnician” la specialitatea respectivă, cu scopul de a executa lucrări la specialitatea lor, iar absolvenţii şcolii de meserii obţineau titlul de „calfă”.

     Ministerul Instrucţiunii Publice, avînd în vedere drepturile de care beneficiau absolvenţii acestui liceu, sub regimul ţarist, aprobă în cele din urmă să-şi ţină examene de absolvire speciale. Absolvenţii care vroiau să urmeze alte specialităţi trebuiau să treacă examenele de diferenţă. Aceste decizii ale ministerului, au fost aprobate prin avizul nr. 1437, al Consiliului Permanent al Instrucţiunii, care a confirmat că absolvenţii Liceului Tehnic Agricol din Soroca îşi pot continua studiile la secţiile speciale electrotehnice şi tehnologice, ale Universităţii de profil, din România.

     La începutul sec. XX-lea în Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, în Peninsula Scandinavă, precum şi în Rusia erau foarte multe şcoli tehnologice agricole. Ele au fost deschise conform cerinţelor vremii. Din aceste necesităţi a fost deschis şi Liceul Tehnic Agricol, din Soroca. În perioada interbelică Liceul din Soroca nu se limita la pregătirea agronomilor, dar, în acelaşi timp, îi învaţă pe elevi să poată repara diverse maşini agricole.

     Secţia tehnică pregătea specialişti pentru industriile anexe ale agriculturii, îi familiariza, chiar din cursul secundar, cu toate domeniile chimiei, îi învaţă să facă diverse lucrări de laborator, în ateliere elevii învăţau prelucrarea fierului, lemnului, turnătoria şi construcţia diferitelor maşini.

     Din momentul înfiinţării şi pînă în anul 1927 au absolvit liceul 180 elevi.

     În urma evenimentelor din 28 iulie ,1940, Liceul Teoretic din Soroca, a fost supus reorganizării, în baza lui a fost înfiinţat Tehnicumul de Mecanizare a Gospodăriei Săteşti cu două secţii – Mecanizare şi Agrochimie.

     În 1941 Tehnicumul devine din nou liceu, dar numai pentru  de 3 ani. În această perioadă scurtă Liceul Teoretic-Agricol se afirmă din nou ca o puternică instituţie ştiinţifică-educativă din România.

     În diferite perioade istorice în fruntea instituţiei s-au aflat:

Domnul  Criucov Veaceslav – 1907 – 1917 (studii superioare inginereşti);

Domnul Candiani I. – 1924 – 1930  (Universitatea din Botoşani);

Domnul   Marcu Mihail – 1931 -1937  (Politehnica din Kiev);

Domnul   Nicolae Cojocaru – 1937 – 1939 (Universitatea din Iaşi);

Domnul  Marcu Mihail  - 1939 – 1940;

Domnul   Nicolae Cojocaru 1941 – 1943;

Domnul   Voinea C.V. – 1943 – 1944;

Domnul   Erofteev  - 1948-1955;

Domnul   Şabanov  - 1955-1957;

Domnul   Vlasov -  1957-1960;

Domnul    Rjepeţchi Leonid  - 1960 – 1961;

Domnul    Crudu Gheorghe Ştefan  - 1961-1968;

Domnul    Conev Vladimir Gheorghe  - 1968-1974;

Domnul    Doba Andrei Vasile  - 1074-1982;

Domnul    Corabliov Anatol Marc  - 1982-1989;

Domnul    Branişte Nicolae   - 1989-1998 ( Universitatea Agrară din Moldova);

Domnul    Nesterenco Constantin  - 1998 – 2018 (Academia Agricolă din Kiev);

De o mare faimă s-au bucurat următorii profesori:

În perioada ţaristă – Ion Nosov; Medzveţchi N.; Alexandru Şlihermaier ş.a.

Când studiile se efectuau conform programelor la români – Alexei Marin; Tudor Rusnac; Grigore Cotruţa ş.a.

     În perioada 1948 – 1959 a activat profesorul-legendă, absolvent al Sorbonei - Pautînschii Nicolai Ghenrihovici, care a predat mecanica tehnică.

     Colegiul a fost fondat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.415, din 22 iunie, 1992 „Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt mediu cu profil agrar” (ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM nr.124 din 26 iunie 1992), drept act de reorganizare a Sovhozului Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii, creat prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 454, din 26 mai, 1961 şi ordinul Ministerului Gospodăriei săteşti al RSSM nr.184 din 12 iunie, 1961, în baza Sovhozului „Progres” şi al Tehnicumului de Mecanizare şi Electrificare a Gospodăriei săteşti.

     Ceva mai tîrziu, Colegiul a fost afiliat la UASM. După reorganizarea din 1999, Colegiul a devenit instituţie finanţată din bugetul republican. I-au fost atribuite 79 ha de pămînt arabil, pe teritoriul comunei Zastînca şi 9,8 ha în intravelanul m.Soroca.

     În temeiul hotărîrii Guvernului RM nr.1551, din 23 decembrie, 2003 şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM nr.52 din 16 martie,  2004 – Colegiul, ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţămînt  mediu de specialitate.

     Pe parcursul anilor de activitate pentru sectorul agroalimentar al Republicii Moldova au fost pregătiţi peste 34000 de  specialişti prin învăţământul cu frecvenţa la zi şi frecvenţă redusă. Ne mîndrim cu absolvenţii şi cu cei care au activat în instituţia noastră, care au devenit oameni iluştri, profesori, doctori în ştiinţă, directori de întreprinderi, manageri, jurişti, funcţionari publici.

     Absolvenţii noştri au activat şi activează în toate colţurile ţării, în  toate segmentele economiei naţionale

     Ne mândrim cu cei doi veterani soroceni, ai Războiului de pe Nistru, distinşi cu Ordinul „Ştefan cel Mare”, ambii sunt absolvenţii Colegiului: Şerepitco C., Cebotari I.

     În anul 1974 – 1975 profesorul M.Cebotari este menţionat la expoziţia organizată între instituţiile de învăţămînt, iar lucrările prezentate „Procesul de fotosinteză” şi „Clasa pentru instruirea programată” au trezit un viu interes. Tot în acest an profesorul obţine medalia de bronz la EREN din Moscova, iar la EREN din Chişinău, este menţionată lucrarea „Maşina verifică cunoştinţele”, elaborată de studentul A.Smirnov sub conducerea profesoarei M.Socolovschi. În anul de studii 1997-1998, se menţionează prof. M.Socolovschi, pentru participarea la concursul inventatorilor şi raţionalizatorilor. Este de menţionat faptul că, colectivul instituţiei din Soroca s-a încadrat serios şi în activitatea pentru îndeplinirea ord. nr.45 din 20 martie, 1985 „Despre activizarea lucrului întru pregătirea exponatelor ale creaţiei tehnice pentru EREN”. Acel an s-a dovedit a fi foarte bogat în invenţii: 33 de exponate, dintre care - 29 funcţionale, 5 au fost executate la nivel de invenţii serioase. În anul 1987, inginerul pe MTI S.Gumenco devine laureat al EREN din Moldova, iar cu un an mai tîrziu colectivul pedagogic al instituţiei de învăţămînt se plasează pe locul II, la Concursul Republican al creaţiei tehnico-ştiinţifică a studenţilor şi profesorilor.

     De-a lungul anilor, în activitatea experimentală şi de creaţie tehnică întotdeauna erau antrenaţi şi studenţii. La cercurile de creaţie tehnică, sub conducerea profesorului I.Condratenco a fost construit transportorul care cu succes se utilizează şa fabricile avicole. Studenţii G.Pantea şi N.Cuţulab sub conducerea prof. T.Paşa au construit o maşină, pentru încărcarea îngrăşămintelor organice. Multe exponate construite de studenţi, erau utilizate în instruire. Modelul funcţional al aparatului de distribuţie a seminţelor în semănătoarea SUPN-8, elaborat de studentul V.Baraneţchi sub conducerea profesorului A.Climenco, cu succes, era demonstrat la obiectul „Maşini agricole”. La gospodăriile petroliere, în depozitele pentru păstrarea cerealelor şi pentru protecţia motoarelor electrice contra umidităţii, se utilizează aparatul cu dirijarea la distanţă pentru determinarea umidităţii, elaborat de inginerul S.Gumenco. Multe exponate şi machete au fost construite în instituţia de învăţămînt din Soroca:  agregat pentru alimentarea cu combustibil – autor I.Chetrari,  aparat pentru magnetizarea apei – P.Molcianovschi, V.Terenti,  aparat pentru ionizarea aerului – S.Gumenco, M.Sochirca, şi aparat pentru sudarea şi tăierea metalelor – V.Mitrofan ş.a.m.d.

     Profesorii ce activează, în prezent, în Colegiu prelungesc acele tradiţii frumoase.

     În anul de studii 1998-1999, pentru prima dată, în Colegiu a fost organizată o conferinţă ştiinţifică a profesorilor şi studenţilor. Referatele prezentate au prezentat un mare interes celor prezenţi. Tot în acest an, studenţii au început să lucreze asupra proiectării şi construirii unor dispozitive şi machete, care pot fi văzute la expoziţia din Colegiu şi care se completează în permanenţă.

     Profesoara Socolovschi M. s-a plasat pe I loc, la concursul republican „Cel mai bun laborator”, şi locul II în a.c. „Cea mai bună lucrare metodică”.

     Este oportun să amintim  maxima filosofului Fihte „Creşteţi cum se cade copiii voştri şi nu veţi avea oameni săraci”.

Directorul Colegiului

Doctor în pedagogie,

conferenţiar universitar, Constantin Nesterenco


Pagini vizualizate: 566